[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bắc Kinh (3); Thuận Nghĩa (2); Diên Khánh; Triều Dương (3); Hải Điến và Triều Dương; Hải Điến và Du Thụ; Xương Bình; Đại Hưng; trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng (3); trấn Thải Dục, quận Đại Hưng; Thạch Cảnh Sơn; Hải Điến; Diên Khánh.

Nhóm học Pháp ở: Xương Bình.

Hai đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh và mẹ đang bị bắt giam phi pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431678.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share