[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở New York, Hoa Kỳ kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

New York (11); Orange County (02); Midtown, New York (02); Upstate, New York; Flushing, New York


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/纽约地区大法弟子恭祝师尊中秋好-17条–431742.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share