[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở vùng nông thôn Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở khu Thanh Bạch Giang, huyện Khai Giang, Thạch Gia Trang (3), Yên Đài (3), Thâm Trạch, Định Hưng, Phủ Thuận (6), Phàn Chi Hoa, Duy Phường, Lâm Nghi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431123.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share