[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định (8), Trường Xuân, Thanh Đảo, Lai Tây, Lâm Nghi (5), Phủ Thuận, Vũ Thanh (2), Duy Phường, Thạch Gia Trang, huyện Dung Thành, Nhạc Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431167.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share