[MINH HUỆ 21-09-2021]

Những người dân minh bạch chân tướng và ủng hộ Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Lý Đại sư Trung thu vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục (02); Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Phú Cẩm, Hắc Long Giang (02); Bắc Kinh (03); Kim Kiều, Phổ Đông, Thượng Hải; Mật San, Kê Tây, Hắc Long Giang; Côn Minh, Cao Bi Điếm, Bảo Định, Hà Bắc; Côn Minh, Vân Nam; Tương Đàm, Hồ Nam; Mỏ dầu Trung Nguyên; Tam Đài. Tứ Xuyên; Thất Đài Hà, Hắc Long Giang; Bình Độ, Sơn Đông; Huyện Khúc Chu, Hàm Đan, Hà Bắc (02); Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên; Huyện Tĩnh Châu, Hồ Nam; Ninh Hà, Thiên Tân; Hắc Long Giang; Thiên Thông Uyển, Bắc Kinh; Thẩm Dương; Thiết Đông, An Sơn, Liêu Ninh; Tứ Xuyên; Sóc Châu, Sơn Tây; Hắc Hà, Hắc Long Giang; Tân Đô, Thành Đô; Sán Vĩ, Quảng Đông; Trường Xuân (02); Diên Cát, Diên Biên, Cát Lâm; Huyện Bình Nguyên, Đức Châu, Sơn Đông; Xương Bình, Bắc Kinh; Vũ Hán; Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Thương Châu, Hà Bắc; Cửu Đài, Trường Xuân, Cát Lâm; Chương Khâu, Tế Nam; Thập Phương, Đức Dương, Tứ Xuyên; Hứa Xương, Hà Nam; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Phong Đài, Bắc Kinh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/支持大法的民众恭贺李大师中秋节快乐-431539.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share