[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Duy Phường (09);Cao Tân; Chư Thành (04): Huyện Lâm Cù (02); Hàn Đình (02); Hạp San; Xương Nhạc; Thọ Quang (07); Thanh Châu


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431633.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share