[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Yên Đài (10), Nhật Chiếu, Liêu Thành, Uy Hải (5), Lâm Cù, Thái An, Tân Châu, Chiêu Viễn, Lai Vu.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431178.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share