[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hành Thuỷ (6), Thừa Đức (4), Long Hoá (2), nhóm học Pháp ở Hành Thuỷ (2), nhóm học Pháp ở Hàm Đan (4), nhóm học Pháp ở Thương Châu, Hàm Đan và các đệ tử Đại Pháp khác ở Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431184.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share