[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nam Kinh (5), Hoài An, Tô Châu (4), nhóm học Pháp ở Thường Châu, Vô Tích (2), Liên Vân Cảng (2), Từ Châu, nhóm học Pháp ở Nam Kinh (2), Trấn Giang, nhóm học Pháp ở khu khai phát kinh tế Vô Tích và các đệ tử Đại Pháp khác ở Giang Tô.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431182.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share