[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Phủ Thuận (13), nhóm học Pháp ở An Sơn, Liêu Dương, Đan Đông (2), An Sơn (2), Phụ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431190.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share