[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hiếu Cảm (6), Tương Dương (2), nhóm học Pháp ở Tương Dương, Kinh Châu, Vũ Hán (3), Hoàng Cương, Kinh Môn, nhóm học Pháp ở Tuỳ Châu, Tuỳ Châu, Thập Yển, Tiên Đào (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431186.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share