[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Tứ Xuyên cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đạt Châu (5), Miên Dương (5), Nam Sung (8), Nhạc Sơn.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431201.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share