[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Quảng Tây và tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu tự trị Tráng Tộc (4), Nam Ninh (6), Quế Lâm (3), nhóm học Pháp ở khu tự trị Tráng Tộc, Bách Sắc, Phòng Thành Cảng, đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang (2), và các đệ tử Đại Pháp khác ở Quảng Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/广西大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431371.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share