[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hà Nam (1); huyện Tương (1); Khai Phong (5); Bình Đỉnh Sơn (2); Chu Khẩu (2); Tân Hương (2); Lạc Dương (5); thành phố Hạc Bích (1); An Dương (1); Hứa Xương (3); thành phố Tháp Hà (1); Phục Dương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河南大法弟子和家人恭祝师尊中秋好-25条–431381.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share