[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Bắc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hàm Đan (11); Hành Thủy (7); Thương Châu (5); huyện Thừa Đức (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431380.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share