[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Chiết Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Chiết Giang (2); thành phố Ninh Ba (6); thành phố Kim Hoa và Lan Khê (1); thành phố Kim Hoa và Đông Dương (1); thành phố Đài Châu và Lâm Hải (1); thành phố Đài Châu và Lâm Hải (1); thành phố Đài Châu và Ôn Lĩnh (1); thành phố Đài Châu (1); thành phố Hải Diêm (1); thành phố Thiệu Hưng và Chư Kỵ (1); Tấn Vân (1); thành phố Gia Hưng và Bình Hồ (1); Hồ Châu (1); Hàng Châu (3); thành phố Ôn Châu và Thụy An (1); địa khu Cù Châu (1); thành phố Lệ Thủy (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/浙江大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431383.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share