[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hồ Nam (3); thành phố Sâm Châu (6); thành phố Hành Dương (3); Tương Đàm (1); thành phố Nhạc Dương (4); thành phố Hoài Hóa (4); Ích Dương (1); Vĩnh Châu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431385.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share