[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Liêu Ninh tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Liêu Ninh (1); thành phố Yên Sơn (4); Tân Tân (14); Hoàn Nhân (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431392.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share