[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Phúc Kiến tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Phúc Kiến (1); thành phố Nam Bình (7); thành phố Tuyền Châu (2); thành phố Hạ Môn (1); thành phố Ninh Đức (2); Chương Châu (1); thành phố Phủ Điền (1); thành phố Phúc Châu (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/福建大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431388.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share