[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tứ Xuyên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Ba Trung (1); thành phố Tư Dương (1); Nam Sung (2); thành phố Đạt Châu (4); Toại Ninh (3); Quảng An (2); Lô Châu (2); thành phố Đức Dương (2); thành phố Lạc Sơn (1); An Nhạc (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431407.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share