[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quý Châu tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Quý Châu (6); thành phố Quý Dương (20).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/贵州大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431391.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share