[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Sơn Đông (2); thành phố Tảo Trang (1); thành phố Tri Bác (7); thành phố Uy Hải (7); Yên Đài (4); thành phố Liêu Thành (1); thành phố Hà Trạch (1); thành phố Thái An (1); thành phố Tế Ninh (1); thành phố Tân Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431409.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share