[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Bắc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hồ Bắc (1); thành phố Hoàng Cương (3); thành phố Kinh Môn (2); thành phố Hàm Ninh (5); Vũ Hán (5); Vũ Xương (4); Phụ Dương (1); Nghi Xương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431411.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share