[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Đại Liên (11); Kim Châu (5); Bào Nhai; khu phát triển ở Đại Liên; Ngõa Phòng Điếm; Khu phát triển kinh tế đảo Trường Hưng, Đại Liên; Lữ Thuận.

Nhóm học Pháp ở: Đại Liên (3); Sa Hà Khẩu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431134.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share