[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Đại Khánh (15); khu Nhượng Hồ Lộ (2); khu Khai Phát (1); thành phố Sáng Nghiệp (2); huyện Đỗ Mông (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431133.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share