[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đường Sơn tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Đường Sơn (16); khu Phong Nhuận (4); thành phố Thiên An (2); huyện Loan Nam (1); khu Tào Phi Điện (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/唐山大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431131.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share