[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Trương Gia Khẩu kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Trương Gia Khẩu (6); Huyện Khang Bảo; huyện Xích Thành (2); khu Tuyên Hóa; huyện Hoài Lai (2); khu Sùng Lễ; huyện Úy (2).

Nhóm học Pháp ở: khu Tuyên Hóa; huyện Xích Thành (2); trấn Cao Gia Doanh, khu Sùng Lễ; Trương Gia Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431142.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share