[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Cẩm Châu kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Cẩm Châu (15); Lăng Hải (2); huyện Hắc Sơn; huyện Nghĩa.

Nhóm học Pháp ở huyện Nghĩa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/锦州大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431161.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share