[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thạch Gia Trang (9); Tỉnh Hình (2); Kinh doanh tại thành phố Thạch Gia Trang; đại lộ Bình An; Trường An; tiểu khu Kiến Minh

Nhóm học Pháp ở: Tỉnh Hình; Thạch Gia Trang; Trường An (2); khu Lộc Tuyền; Tân Tập.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431155.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share