[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thanh Đảo (10); Bình Độ; Giao Châu (6).

Nhóm học Pháp ở: Bình Độ; Thanh Đảo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/青岛大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431164.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share