[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trương Xuân (19); Quận Nhị Đạo; Quận Khai Phát, Tịnh Nguyệt; Huyện Nông An


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/长春大法弟子和家人及明白真相的百姓恭祝师尊中秋好-22条–431395.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share