[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (07); Trường Tử Doanh trấn, Đại Hưng; Thái Dục trấn, Đại Hưng; Đường Phủ Lộ, Hải Điến; Đại Hưng (02); Bắc Uyển, Triêu Dương; Thôn Trung Quan, Hải Điến; Xương Bình; Triêu Dương; Hoàng Thôn trấn, Đại Hưng (02); Trường Tân Điếm, Phong Đài; Hải Điến; Khu Khai Phát, Diệc Trang; Phòng San

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431405.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share