[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cam Túc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Địa khu Thiên Thủy (3); thành phố Thiên Thủy (5); thành phố Lan Châu (3); thành phố Kim Xương (2); địa khu Định Tây (1); thành phố Khánh Dương (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–430978.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share