[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Tứ Xuyên (2); thành phố Ba Trung (1); thành phố Toại Ninh (1); thành phố Quảng An (1); thành phố Đạt Châu (9); thành phố Phan Chi Hoa (3); huyện Khai Giang (1); thành phố Đức Dương (2); thành phố Nam Sung (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431001.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share