[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà và người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây thuộc Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Huyện Trác Lộc (2); Huyện Hoài Lai (3); Huyện Uất (3); Hương Vân Châu thuộc huyện Xích Thành; Trấn Đông Mão thuộc huyện Xích Thành; Quận Tuyên Hóa (2); Trấn Điêu Ngạc thuộc huyện Xích Thành; Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc (2).

Tiểu tổ học Pháp: Huyện Hoài Lai; Huyện Uất; Huyện Xích Thành; Quận Vạn Toàn.

Điểm sản xuất tư liệu: Huyện Uất.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–430963.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share