[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà và người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây thuộc Lang Phường tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Huyện Văn An; Huyện Cố An; Tam Hà (4); Huyện Vĩnh Thanh; Trấn Đường Nhị Lý thuộc Bá Châu; Kim Kiều; Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (5).

Tiểu tổ học Pháp: Huyện Văn An; Tam Hà (2); Trấn Đường Nhị Lý thuộc Bá Châu; Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430962.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share