[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà và người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Đức Châu tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Quận Đức Thành (3); Huyện Ninh Tân (2); Lạc Lăng (3); Huyện Bình Nguyên (18); Huyện Vũ Thành; Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (2); Tiểu tổ học Pháp: Huyện Bình Nguyên (2); Đức Châu, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/德州市大法弟子恭祝师尊中秋好-31条–430964.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share