[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Giai Mộc Tư (12); Kiến Tam Giang; nhóm điện thoại ở Giai Mộc Tư; huyện Hoa Nam.

Nhóm học Pháp ở: Giai Mộc Tư (3); Giai Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431063.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share