[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tề Tề Cáp Nhĩ kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hắc Long Giang; Tề Tề Cáp Nhĩ (4); Khu Phú Lạp Nhĩ Cơ (2); huyện Phú Dụ (8); khu Long Sa.

Nhóm học Pháp ở: Khu Phú Lạp Nhĩ Cơ; khu Long Sa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431061.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share