[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tế Nam kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tế Nam (15); Chương Khâu; Hòe Ấm; quận Lịch Thành (2); Cương Thành (2).

Nhóm học Pháp ở: Tế Nam (2); Cao Tân (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/济南大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430974.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share