[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại An Huy, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Khu Tây, Hợp Phì; Hoài Nam (3); thành phố Hoàng Sơn; thành phố Túc Châu; huyện Thọ; địa khu An Sơn (2); huyện Lợi Tân (2); An Huy (3); thành phố An Khánh; huyện Lâm Tuyền; đệ tử Đại Pháp gần Cửu Hoa Sơn; Phụ Dương; khu vực Mã An Sơn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431042.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share