[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Sơn Đông, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Khu Chi Phù; Bồng Lai (3); khu Khai Phát; huyện Sân, thành phố Liễu Thành; huyện Quan, thành phố Liễu Thành (3); Uy Hải; thành phố Chư Thành (2); thị trấn Qua Trang; Lợi Tân; thành phố Long Khẩu; thành phố Thái An; thành phố Tê Hà

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431043.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share