[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Tuy Hóa (1); thành phố Y Xuân (1); thành phố Mẫu Đơn Giang (4); thành phố Song Áp (7); thành phố Thất Đài Hà (4); thành phố Hắc Hà (2); địa khu Đại Hưng An Lĩnh (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431060.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share