[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cát Lâm tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Cát Lâm (2); thành phố Thông Hóa (1); thành phố Liêu Nguyên (6); thành phố Bạch Thành (6); thành phố Tùng Nguyên (1); thành phố Bạch Sơn (1); thành phố Tứ Bình (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431066.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share