[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Mi Sơn (01); Tư Dương (01); Toại Ninh (02); Đạt Châu (05); Phàn Chi Hoa (04); Mi Sơn (05); Nhạc Sơn (02); Tứ Xuyên (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431119.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share