[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bình Độ (2); nhóm học Pháp ở Lai Tây (2); Thanh Đảo (5); nhóm học Pháp ở Thanh Đảo (2); Lai Tây (9); nhóm học Pháp ở Bình Độ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/青岛大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431026.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share