[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Đại Khánh (4); Tát Nhĩ Đồ; nhóm học Pháp ở Tây Trại, Nhượng Hồ Lộ (2); Ngoạ Lý Đồn (5); nhóm học Pháp ở Ngoạ Lý Đồn; Đại Khánh (5); nhóm học Pháp ở Triệu Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431039.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share