[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tề Tề Cáp Nhĩ (9); Long Sa (2); Kiến Hoa (2); Phú Dụ (6); Phú Lạp Nhĩ Cơ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431028.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share