Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 25-06-2021]

8bd0d4661ef47873fc43bcf4bcffe8fb.jpg

Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Khi các học viên trong và ngoài Trung Quốc làm việc không mệt mỏi để vạch trần những tuyên truyền thù hận chống lại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, người dân trên toàn thế giới cần có lập trường rõ ràng, ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội hoặc đứng về phía ĐCSTQ.

Nền văn hóa thần truyền của Trung Quốc tin rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Những ai chọn ủng hộ những người vô tội sẽ được ban phước lành với một tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/25/424286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/26/193837.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share