Lời Tịnh Trực. Nhạc Trình Thanh. Diễn tấu Joseph Ma. Diễn xướng Trân Tụng

[MINH HUỆ 20-05-2021]

Phật Chủ từ bi càn khôn chính, đất mới trời mới trong Pháp sinh

Thánh âm Tiên khúc tưới cam lồ, lòng người hướng thiện nhật nguyệt minh

Sư ân hạo đãng, từ bi vô vàn

Đại Pháp hồng dương, thù thắng huy hoàng

Vạn trượng hồng trần hành khách hãi, ân Sư dìu bước trên đường Thần

Không sợ Tam giới mê che mắt, Pháp quang chiếu sáng chín tầng trời

Vứt bỏ phù hoa ngược gió nhẹ, miệng nhả liên hoa tỉnh thế nhân

Kim cương bách luyện chí như sơ, cảm tạ Sư tôn luôn dẫn dắt

Sư ân hạo đãng, trí huệ vô lượng

Hồng vi thập phương, chúng sinh ca tụng

Sư tôn uy đức đại khung tịnh, hàn mai tỏa hương hoàn vũ thanh

Trợ Sư chính Pháp càng tinh tấn, cứu độ chúng sinh trở về Trời

Sư ân hạo đãng, vũ trụ trường tồn

Thuyền từ phổ độ, vạn cổ ngợi ca

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/【庆祝513】女声独唱-师恩浩荡-425934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193292.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share